باکتری شناسی(جلسه چهارم)

استاد: دکتر رحیمی
شناسه کالا در انبار: 2054
4,000 تومان

ورودی پزشکی بهمن 97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی(مبحث آزار)

استاد: دکتر حسینی
5,250 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,450 تومان

پاتولوژی عمومی( مبحث آماس و ترمیم)

استاد: دکتر شفیعی
5,950 تومان

پاتولوژی عمومی(مبحث همودینامیک)

(جلسات 8تا10) استاد: دکتر مظفری
6,650 تومان