جنین شناسی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر موثقی
شناسه کالا در انبار: 2010
13,300 تومان

ورودی پزشکی مهر 98

داشنگاه علوم پزکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
21,350 تومان

جنین شناسی اسکلتی عضلانی

استاد: سرکار خانم دکتر عبدی
9,100 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
33,250 تومان

بافت شناسی قلب

استادک سزکار خانم دکتر داودی
8,050 تومان